Základní informace

VD Amerika, studie proveditelnosti

Země: Česká republika
Rok: 2015 — 2016
Klient: Povodí Vltavy, státní podnik
Kategorie: Přehradní stavitelství, PPO, Environmentální projekty, Projektové řízení, PR a dotační podpora


Technické parametry

typ hráze – homogenní, s opevěním návodního líce
účel díla – retenční
výška hráze – 21,85 m
délka hráze v koruně – 439 m
návrhová hodnota průtoků – Q100 (66.7 m3/s)
návrhový retenční objem – W100 (1.75 mil. m3)

Popis projektu

„VD Amerika, studie proveditelnosti” představuje projekt komplexního vodohospodářského návrhu nového vodního díla na toku Klabavy v ř.km 37,5 cca 1,25 km pod soutokem s Třítrubeckým potokem.

S ohledem na pouze retenční účel je navrhována suchá nádrž s hrází o výšce 21,85 m a délce v koruně 439 m. Cílem je plnohodnotně transformovat povodňový průtok Q100 (66,7 m3/s) na hodnotu neškodného odtoku z hráze Q5 (odpovídá cca 19,4 m3/s). Hráz se nachází na pomezí vojenského újezdu ve správě Armády ČR a CHKO. Vodní dílo bylo z hlediska kategorie vodních děl zařazeno do druhé kategorie významnosti (z celkově čtyř možných).

Zodpovědný za detailní vodohospodářské řešení a návrh technických parametrů celé koncepce vodního díla lokalizované v oblasti vojenského újezdu, resp. CHKO Brdy, analýza území pod vodním dílem s cílem stanovení neškodoného průtoku pod vodním dílem, vypočet transformačních účinků teoretických povodňových vlny v prostoru nádrže, vyhodnocení vlivu na záplavové linie prověřené matematickým modelem, prověření vlivu vodního díla na průtoky v Berounce, prověření majetkoprávních vztahů, stanovení odhadu nákladů s následným ekonomickým zhodnocením efektivity a posouzení vlivu na životní prostředí.

Nedílnou součástí bylo projednání s dotčenými orgány včetně projednání s Armádou ČR, detailní definování rozsahu průzkumných prací pro navazující fáze projektové přípravy a vlastní vedení projektu.