Základní informace

MVE Skotsko, lokalita Chesthill

Země: Skotko
Rok: 2015 — 2016
Klient: Glen Hydro Limited PPF banka a.s.
Kategorie: Hydroenergetika, Posudková činnost


Technické parametry

MVE – typ trubíny Pelton vertikální – 2 dýzy
MVE – počet strojů – 1
MVE – průměr OK 490 mm
MVE – spád 357,4 m
MVE – hltnost 115 l/s
MVE – výkon 300 kW

Popis projektu

V rámci rozvoje výstavby malých vodních elektráren na území Skotska byl pro investora zpracován technicko-ekonomický posudek na úrovni Due Diligence jako podklad pro následné jednání ve věci získání spolufinancujícího úvěru.

Na základě obhlídky lokality a seznámení se vstupními podklady bylo provedeno zhodnocení hydrologických a geologických poměrů, detailní posouzení návrhu technického a konstrukčního řešení včetně reevaluace hlavních objektů, prověření výpočtu a stanovení výroby elektrické energie. Současně bylo provedeno posouzení jak investičních a očekávaných provozních nákladů a reálnost harmonogramu realizace s definováním potenciálních rizik v průběhu výstavby.

Zodpovědný za vedení projektu, za inspekci lokalit, prověření veškerých podkladů včetně výpočetního ověření jednotlivých posuzovaných parametrů, vyhodnocení technicko-ekonomických parametrů navrhovaného díla a to jak investičních, tak provozních nákladů a harmonogramu výstavby. V návaznosti na zpracování posudku byla kontinuálně zajištována kontrola výstavby po dobu realizace příslušných vodních elektráren.

Předmětem kontrolní činnosti byla kontrola postupu výstavby a schvalování nároků fakturace při splnění příslušných milníků. Cílem bylo tedy prověřit na stavbě jak technický stav vlastní realizace (tj. ve smyslu nezávislé logistické zdatnosti navštívit dané lokality), tak kontrola agendy projektů ve smyslu předávacích protokolů, kontrolních atestů, fakturací apod. Kromě vlastní kontroly postupu realizace stavby v zájmovém místě byla prováděna kontrola FAT technologického vybavení u dodavatele turbín. Průběžně byla prováděna aktualizace harmonogramu výstavby ve vztahu k plánovanému termínu uvedení elektrárny do provozu. Po uvedení do provozu byla provedena závěrečné ověření zhodnocení funkce vodní elektrárny ve vztahu k dříve garantovaným výstupním parametrů MVE.

Zodpovědný za přípravu a vypracování zpráv Kontrolní činnosti jak po technické, tak ekonomické stránce, spočívající v pravidelných obhlídkách lokalit, kontrole faktur, předávacích protokolů, harmonogramu výstavby a dalších podkladů pro porovnání procesu výstavbu s předpoklady uvedenými v rámci EPC smlouvy. Dále zodpovědný za kontrolu procesu přejímky technologie u příslušných dodavatelů.