Od specializovaných technických analýz přes kompletní projektovou přípravu
až po celkové řízení vodohospodářských projektů.

 • Návrhy nových vodních elektráren
 • Rekonstrukce vodních elektráren
 • Identifikace nových lokalit
 • Technicko-ekonomické posudky
 • Matematické optimalizační simulace

Hydroenergetika


Přehradní stavitelství


 • Návrh nových přehrad & rybníků (malých vodních nádrží)
 • Rekonstrukce, obnovy a opravy přehrad & rybníků
 • Zabezpečení vodních děl na převedení extrémních povodní
 • Vodohospodářské řešení nádrží
 • Posouzení parametrů nádrže na aktuální podmínky
 • Návrh účelových nádrží – sucho, povodně, infiltrace
 • Projekty odbahňování vodních nádrží

 • PPO území a objektů
 • Retence vody v krajině
 • Srážkoodtokové modely
 • Stanovení průběhu hladin-výpočet záplavových území
 • Přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření
 • Komplexní analýzy ohroženosti území

Protipovodňová ochrana (PPO)


Jezové konstrukce a plavba


 • Projekty vodních cest
 • Projektová příprava nových přístavů, kotvišť apod.
 • Rekonstrukce stávajících objektů říční plavby
 • Návrhy nových, rekonstrukce a sanace jezových objektů

 • Územní vodohospodářské a environmentální studie
 • Vodohospodářské a environmentální stavby lesního a zemědělského charakteru
 • Zpomalení odtoku a retence vody v krajině
 • Zprůchodnění migračních bariér
 • Revitalizace vodních toků a malých vodních nádrží
 • Speciální environmentální analýzy (splaveninový režim, biologický průzkum apod.)
 • Analýzy odtokových poměrů

Environmentální činnosti


Městské inženýrství


 • Územní studie urbanizovaných oblastí
 • Městská a obecní vodohospodářská projekčně konzultační činnost a podpora
 • Smart cities
 • Retence vody v  intravilánu
 • Simulace hydrogeologických poměrů – ve stávajících a nových lokalitách
 • Návrh, inženýring a dozor výstavby nových inženýrských vedení

 • Posudky vodohospodářských objektů
 • Stavební dozor
 • Matematické a fyzikální modelování – hydraulika, hydrogeologie
 • Zajištění a řízení specializovaných průzkumů (geotechnický, topografický, biologický, hydromorfologická analýza vodních toků aj.)
 • Využití speciálních geodetických metod (UAV, batymetrie, digitální fotogrammetrie)
 • Analýza a vyhodnocení hydrologických podkladů

Projektové řízení


PR a dotační podpora, výuková činnost


 • Grafické vizualizace – statické, dynamické
 • Konzultační činnost a dotační podpora
 • Výzkumná spolupráce s technickými univerzitami
 • Externí výuková činnost
 • Oponentská činnost a jiné