Základní informace

Studie proveditelnosti retenční nádrže v k.ú. Lety u Dobřichovic v lokalitě známé jako „Vodárny“

Země: Česká republika
Rok: 2017
Klient: VAK projekt s.r.o.
Obec Lety
Kategorie: Environmentální projekty, PPO, Přehradní stavitelství, Projektové řízení


Technické parametry

návrhový objem povodně – 9.2 tis. m3
návrhová plocha vsaku – 1900 m2
výška hráze – 4 m

Popis projektu

Cílem Studie je navrhnout takové opatření ve formě retenční nádrže, kterým budou minimalizovány negativní dopady dlouhodobých srážkových úhrnů, které se v dané lokalitě akumulují a poškozují místní zemědělskou produkci.

Pro definování hydrologických poměrů v odlehlé oblasti bylo nutno zpracovat srážkoodtokový model, kterým byly následně definovány hlavní hydrologické vstupní podklady pro návrh retenční nádrže. Retenční nádrž byla navržena jako kombinovaná retenční a vsakovací nádrž. Pro určení širších vazeb vsaku srážkových vod byly využity výstupy geologické rešerše zájmové oblasti s následným definováním vlivu na okolní zástavbu. Součástí technického návrhu díla retenční nádrže bylo definování doprovodných a vyvolaných investic zohledňující paralelně budované záměry protipovodňové ochrany okolních obcí.

Zodpovědný za zajištění vstupních podkladů pro následnou tvorbu srážkoodtokového modelu, provedení místního šetření za účelem ověření mapových podkladů, zajištění geologické rešerše území, vyhodnocení povodňových situací ve vztahu k objektu a následné zpracování technického návrhu retenční vsakovací nádrže. Dále zodpovědný za projednání se zástupci obce Lety a současně prezentace na zastupitelství Středočeského kraje, který byl donorem uvedené studie.