Základní informace

Projekční a průzkumné práce v lesním komplexu v majetku města Hostomice za účelem vytvoření souboru preventivních opatření snižujících riziko povodní a sucha

Země: Česká republika
Rok: 2017 — 2018
Klient: VAK projekt s.r.o.
Město Hostomice
Kategorie: Environmentální projekty, PPO, Projektové řízení


Technické parametry

plocha zájmové oblasti – 920 ha
typ opatření – přírodě blízká (plnění funkce lesa)

Popis projektu

Průzkumné práce byly provedeny na ploše cca 920 ha zejména s cílem zmapování průběhu vodních toků, příkopů, propustků, drah soustředěného odtoku, vývěrů vody, míst ohrožených erozí, nátrží, erozních rýh, apod.

Projekční práce pak na základě dat z průzkumných prací definovaly soubor vhodných opatření ke zvýšení retence vody v lese, zpomalení jejího odtoku a zvýšení její infiltrace do spodních vod, snížení odnosu splavenin, výstavbu malých retenčních nádrží, výstavbu objektů hrazení bystřin, stabilizaci koryt vodních toků, zabezpečení břehů, hrazení a stabilizaci strží, zábrany sesuvů půdy, sanace nátrží, erozních rýh atp.

Soubor stavebních opatření lze ve větší míře charakterizovat jako obnova či rekonstrukce stávajících objektů lesní infrastruktury. Ojediněle se jedná o návrh nových objektů například ve formě dešťových přehrážek splňující podmínky funkce lesa a zadržení vody v krajině či rušení neoficiálních lesních cest, které vznikly buď erozní činností vody, nebo jsou pozůstatkem lesní těžby prováděné v minulosti.

Inženýrská činnost v aktuálním procesu žádosti o stavební povolení. Zodpovědný za místní šetření, definování a dozor prováděných průzkumných prací včetně průzkumů prováděných in situ přímo na lokalitě. Následně zodpovědný za zpracování realizační jednostupňové dokumentace včetně dokumentů pro proces výběru zhotovitele a inženýrská činnost spočívající v zajištění stavebního povolení pro vybrané objekty.