Základní informace

Realizační dokumentace odvodnění objektu Aalto Cibulka / Bytový dům Aalto Cibulka – návrh odvodnění stavební jámy

Země: Česká republika
Rok: 2017 — 2018
Klient: NĚMEC POLÁK, spol. s r.o. & YIT Stavo s.r.o. STEP, spol. s r.o.
Kategorie: Městské inženýrství, Projektové řízení


Technické parametry

Hlavní drenáž podél pilotové stěny – SO 01
délka potrubí – 510 m
počet revizních šachet – 18 ks
návrhová hodnota drenáže – 0,81 m3/den
Drenážní systém předzahrádek – SO 02
délka potrubí – 221 m
počet revizních šachet – 3 ks
počet čisticích kusů – 4 ks
návrhová hodnota drenáže – 1,47 m3/den
Odvodně mlatové silnice – SO 03
délka potrubí – 114 m
počet revizních šachet – 1

Popis projektu

Na severním svahu vrchu Vidoule je plánovaná realizace rozsáhlého bytového objektu Aalto Cibulka, který však zasahuje do dvou rozdílných geologických vrstev a konzervativní přístup návrhu odvodnění bytové zástavby by změnil stávající hydrogeologické poměry, čímž by se mohly s vysokou pravděpodobností výrazně ohrozit horní geologické útvary nacházející se na mezi stability.

Cílem realizační dokumentace bylo zmapovat rozsáhlé hydrogeologické území s následnou tvorbou matematického simulačního modelu a návrhu netradičního způsobu návrhu stabilizace hladiny podzemní vody ve formě odvodnění ve třech různých výškových úrovních, vzájemně spojených sérií přetoků drenážní vody provedených v interakci na prvky speciálního zakládání a vlastního bytového objektu.

V návaznosti na výstupy simulačního hydrogeologického modelu byla zpracována realizační dokumentace stabilizace hladiny podzemní vody a odvodnění objektu včetně kvantifikace investičních nákladů a definování potenciálních nejistot a rizik s tím související.

Zodpovědný za zpracování matematického stacionárního modelu hydrogeologických poměrů v zájmové oblasti s přesahem do širších hydrogeologických poměrů celého povodí. Zodpovědný za definování rozsahu dodatečných průzkumných prací kombinující hydrologické a topografické podklady a následné zpracování realizační dokumentace odvodnění navržené pro dva zatěžovací stavy zohledňující jak komplikované geologické poměry vrchu Vidoule, tak plánované záměry dalšího rozvoje oblasti výstavnou nových bytových objektů. V návaznosti na projekt stabilizace hladinových poměrů podzemní vody navržené pro finální stav po výstavbě bytového domu Aalto Cibulka bylo provedeno posouzení změny hydrogeologických podmínek při vlastním provádění výstavbě bytového objektu.

Pro účely návrhu postupu vlastního provádění zakládaní objektu Aalto Cibulka v náročných hydrogeologických podmínkách byl vytvořen simulační hydrogeologický matematický model s rozšířením pro simulaci transientního proudění podzemní vody.

Jednotlivé etapy výstavby objektu zahloubeného max. 6,20 m pod stávajícím terénem byly posouzeny ve vztahu ovlivnění již realizovaných drenážních systémů a současně byly simulovány podmínky v širším okolí ve vztahu k ovlivnění stability okolních skalních masivů v návaznosti na hladinu podzemní vody dotčené výstavbou. Pro nejhlubší etapu výstavbu byla provedena citlivostní analýza počtu navrhovaných drenážních objektů stavební jámy s cílem optimalizace technologického vybavení provádění stavby s interakcí na okolní hydrogeologické poměry. Zodpovědný za zpracování matematického stacionárního modelu hydrogeologických poměrů v zájmové oblasti v transientním režimu s přesahem do širší oblasti hydrogeologického povodí v průběhu výstavby a návrh optimalizovaného návrhu odvodnění stavební jámy.