Základní informace

Libochovka, ř. km 2,500 – 8,200 – Studie splaveninového režimu v povodí vodního toku

Země: Česká republika
Rok: 2017 — 2018
Klient: Lesy České republiky, s.p.
Kategorie: Environmentální projekty, Přehradní stavitelství, Projektové řízení


Technické parametry

VN Starý rybník
výška hráze – 3.6 m
šířka v patě hráze – 25 m
objem nádrže – 16 300 m3
návrhová povodeň – Q100 (13,5 m3/s)
objem splavenin při Q100 – 1257 m3

VN Bedrna
výška hráze – 3.0 m
šířka v patě – 21.7 m
objem nádrže – 1730 m3
návrhová povodeň – Q100 (7,8 m3/s)
objem splavenin při Q100 – 440 m3

Popis projektu

Předmětem zpracování studie bylo zjištění původu splavenin, výpočet průměrné roční produkce splavenin v dlouhodobém průměru za jeden rok a dále zjištění objemu splavenin za extrémní hydrologické situace při průchodu Q100 k profilu konce vzdutí VN Kafírna v ř. km cca 2,500. V rámci studie byla navržena opatření pro eliminaci negativních důsledků splaveninového režimu.

Cílem studie bylo v prvé řadě identifikovat dílčí zdroje sedimentu ve vodním toku, určit příčinu vzniku erozních jevů a navrhnout účinná opatření bránící zanášení VD Kafírna a vzniku dalších negativních následků na vodních tocích. Na základě výsledku analýzy erozního ohrožení povodí a splaveninového režimu toku byla navržena patřičná opatření a to jednak opatření eliminují vznik sedimentu ve zdrojových oblastech (např. protierozní opatření na ZPF a PUPFL, stabilizace a hrazení strží, stabilizace drah soustředěného odtoku, návrh konsolidačních stupňů, úpravy toků apod.), tak opatření ke snížení negativního účinku chodu splavenin (např. sedimentační přehrážka s dostatečným akumulačním prostorem).

Navržená opatření byla dále vyhodnocena z hlediska jejich účinnosti a realizovatelnosti. Pro navržená opatření byly zpracovány listy opatření včetně odhadu investičních nákladů na realizaci stavby.

Zodpovědný za průzkum lokality, zpracování analytické části a popisu procesu splaveninové režimu vodního toku, včetně určení objemu dnového sedimentu pro dva různé hydrologické režimy, identifikace rizikových oblastí, zpracování návrhu různých forem nápravných opatření s následným dopracováním do detailnější technické podoby včetně kalkulace očekávatelných investičních nákladů.

Nedílnou součástí splaveninového procesu v povodí bylo vytvoření matematického srážkoodtokového modelu včetně bilanční hydrologické analýzy jednotlivých přítoků hlavního toku.