Základní informace

Město Sázava – protipovodňová opatření

Země: Česká republika
Rok: 2012 — 2017
Klient: Povodí Vltavy, státní podnik Město Sázava
Kategorie: PPO, Environmentální projekty, Projektové řízení


Technické parametry

Návrhový povodňový stav – Q100 (636 m3/s)
zájmová oblast – ř-km 53,562-54,258
chráněná oblast levý břeh – 28 482 m2
chráněná oblast pravý břeh – 69 785 m3

obnové koryto SO 01 – délka 599 m
obnové koryto SO 01 – kapacita 80 m3/s

ochranná zeď levý břeh SO 02 – celková délka 290 m
ochranná zeď levý břeh SO 02 – max. výška 3,5 m

ochranná hráz pravý břeh SO 03 – délka 613 m
ochranná hráz pravý břeh SO 03 – max. výška 5 m

ochranná linie levý břeh SO 04 – délka 319 m
ochranná linie levý břeh SO 04 – max. výška 3,2 m

objekt komunikace sjezdu SO 06 – délka 157,75 m

Popis projektu

Protipovodňová ochrana města Sázava je řešena na obou březích řeky Sázavy a pravobřežního přítoku Dojetřického potoka v historickém městě Sázava.

PPO je řešena kombinací obvyklých protipovodňových prvků, tj. zvýšení kapacity vodního toku formou výstavby odlehčovacího koryta délky 599 m a výstavbou ochranných konstrukcí bránících rozlivu vodního toku do obydlených oblastí.

Protipovodňové konstrukce jsou řešeny kombinací zemních homogenních hrází, protipovodňových zdí a mobilním hrazení v souhrnné délce 1 222 m. Nedílnou součástí návrhu PPO v intravilánu města byl soubor přeložek inženýrských sítí (SO 05) zahrnující vodovod, kanalizaci, elektrické vedení, veřejné osvětlení, sdělovacích kabelů, plynovodu a dešťové kanalizace.

Stavba se nachází v ochranném pásmu kulturní památky (Sázavský klášter) a environmentálně významné oblasti (Natura 2000).

Zodpovědný za hydraulický návrh, jakožto za návrh vlastního technického řešení PPO linie, zajištění kompletního portfolia průzkumných prací včetně definování rozsahu příslušných průzkumů, projednání záměru s dotčenými orgány a vlastní vedení (management) projektu, technický dozor v průběhu výstavby. Dokumentace pro územní povolení, dokumentace pro stavební povolení, Studie odtokových poměrů, dokumentace pro provedení stavby.