Základní informace

Protipovodňová ochrana obce Zálezlice

Země: Česká republika
Rok: 2012 — 2014
Klient: Eurovia CS, a.s. Povodí Labe, státní podnik
Kategorie: PPO, Environmentální projekty, Projektové řízení


Technické parametry

Návrhový povodňový stav – Q2002 (164,57 m n.m.)
ochranná hráz SO 01 – délka 1536,65 m
typ hráze SO 01 – homogení, zemní
výška hráze SO 01 – 4,5 m
podzemní těsnicí stěny SO 01- typ jílocementová stěna
podzemní těsnicí stěny SO 01 – délky 490 m a hloubky 4,8 m
těsnicí koberec SO 01 – hloubka 0,8 m, plocha 13 230 m2

uzavíratelný propustek SO 02 – rozměry 2,8 x 4,8 m
uzavíratelný propustek SO 02 – výška 6,6 m
hrazení SO 02 – EROX DN 800
přeložka silnice přes hráz SO 03 – délka 110 m
přeložka obecní komunikace přes hráz SO 04 – 110 m

Popis projektu

Obce Zálezlice představuje jeden ze symbolů katastrofálních povodní ze srpna roku 2002. Jako protipovodňová ochrana je navržena homogenní hráz max. výšky 5,35 m s těsněným podzákladím jílovocementovou stěnou do hloubky 4,5 m. Celková délka hráze je 1536 m.

V rámci protipovodňové hráze byly dále navrženy 2 přejezdy komunikací vedených obcí, hrazený propustek na průchodu bezejmenné vodoteče skrz hráz, přechod pro koně a doprovodná výsadba vegetace. Součástí projektu PPO v blízkosti intravilánu obce byl projekt přeložky inženýrských sítí – elektrické vedení, plynovod či sdělovacích kabelů.

Projekt PPO obce Zálezlice zahrnoval doprovodnou výsadbu zeleně v rozsahu 210 stromů.

Zodpovědný za Realizační dokumentaci a supervizi v průběhu výstavby v rámci autorského dozoru stavby, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, doplňující projednání s dotčenými orgány a účast na kolaudaci stavby.